Nieuws

 • Winnaar Stamppot Klaverjassen 2020

  Op zaterdag 18 januari vond het jaarlijkse Stamppot Klaverjassen weer pl...

  Lees meer
 • Eindstand Klaverjasseizoen 2018-2019

  Bekijk de uitslag van het Klaverjasseizoen 2018-2019. En de wi...

  Lees meer
Meer nieuws

Memmesiel

Sterke frouliu spylje Memmesiel yn it doarpshus op e Tike

Fjouwer froulju yn de finzenis. Misdiedigers binne it. Lang straft. Se sitte der net foar wat kattekwea. Misdiedigers binne mear dan allinnich mar it gruwelike delikt dat se pleegt ha. Oer dat delikt ha se it ek net. It is mear de memmesiel dy’t harren by de strot hat en it publyk yn de tang hâlde sil. Der binne oangrypende sênes by. Memmen yn de finzenis. De memmen dy’t se sear dien ha. De memmen dy’t se mist ha yn harren libben of de memmen dy’t altiid klear stien ha. Oer skuld en skamte nei alle memmen dy fertriet ha om harren dochters.

Saterdei 20 februari, oanfang 20.30

Kaerten fia: Rinus Hulzinga; rinushulzinga.nadz@gmail.com / 06 – 27 40 88 77

Nieuws

 • Winnaar Stamppot Klaverjassen 2020

  Op zaterdag 18 januari vond het jaarlijkse Stamppot Klaverjassen weer pl...

  Lees meer
 • Eindstand Klaverjasseizoen 2018-2019

  Bekijk de uitslag van het Klaverjasseizoen 2018-2019. En de wi...

  Lees meer
Meer nieuws

Contact

Dorpshuis De Tike
Master de Jongwei 17
9219 VM De Tike

0512 372 306
info@dorpshuisdetike.nl